ClassicEtherWallet CX
ClassicEtherWallet CX
ClassicEtherWallet CX
该产品已经停止使用
访问官网
验证方式
中心化
匿名性
易用性
容易
附加服务
支持币种
  • ETC
去中心化钱包,你全权掌控你的钱包私钥
多次确认
开源代码
多重签名
2FA认证

详细介绍

ClassicEtherWallet CX是一个开放式JavaScript扩展插件钱包。它是从myetherwallet.com钱包和classicetherwallet.com进行修改的,适合那些希望专门使用ETC而不需要安装完整节点的用户。 ClassicEtherWallet CX不会将密钥存储在任何服务器中。